Категории

ПРОЦЕДУРИ

 

Публична покана за Разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за
управление на бизнес процесите/ресурсите в ДИАНИД ЕООД - Единна система
за управление на ресурсите (ERP)

Краен срок за подаване на оферти 26.05.2017 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

О Ф Е Р Т А

ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ДОГОВОР

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура за “Разработка и внедряване 
на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите/ресурсите в 
ДИАНИД ЕООД - Единна система за управление на ресурсите (ERP)”

на основание На основание чл. 9, ал. 1, т. 5. и и ал.2 от Постановление 
№160/01.07.2016 г. на Министерския съвет;

 

 

Процедура за избор на изпълнител за Разработка и внедряване на ИКТ 
базиран софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти в ДИАНИД 
ЕООД - Единна система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Краен срок за подаване на оферти 26.05.2017 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

О Ф Е Р Т А

ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ПРИМЕРЕН ДОГОВОР

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
краен срок за подаване на оферти 19.05.2017г.

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Решение за прекратяване на процедура ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА 
ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на основание чл. 9, ал. 1, т. 1. от ПМС 
160/01.07.2016 г.

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
краен срок за подаване на оферти 15.05.2017г.

Изтегли Приложение

 

 

 

 

 

Публична покана за Разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за 
управление на бизнес процесите/ресурсите в ДИАНИД ЕООД - Единна система 
за управление на ресурсите (ERP);
краен срок за подаване на оферти 02.05.2017г.

1. Публична покана

2. Изисквания към офертите

3.Оферта

4.Примерна методика за оценка на офертите

5.Декларация ZUSESIF

6.Примерен договор

 

Изтекла процедура на 21/06/2016 в 17,30 ч.
Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по
обособени позиции:

Обособена позиция 1: система спектрорадиометър;
Обособена позиция 2: система гониофотометър;
Обособена позиция 3: термална камера;
Обособена позиция 4: 3D принтер;

 


1. Публична покана
2. Оферта
3. Примерна методика за оценка
4. Декларация ZUSESIF
5. Изисквания оферти
6. Примерен договор

 

 

 

 

Изтекла процедура на 25/05/2016 в 17,00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОЦЕДУРА "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНТЕЛИГЕНТНА
СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА
СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ“

 


1. Примерен договор
2. Публична покана
3. Оферта
4. Примерна методика за оценка
5. Декларация
6. Изисквания оферти

 

 

Валути

Количка

Количката е празна.